Úspešnú sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky pre porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Sekcie justičnej polície Policajného zboru, odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a postupom Krajskej prokuratúry v Bratislave vypracovala právnička, advokátska koncipientka Mgr. Jana Martinková (v tom čase pôsobiaca v advokátskej kancelárii JUDr. Tomáša Planka), v súčasnosti advokátka z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková s.r.o. Rovnako vypracovala aj ďalšiu úspešnú sťažnosť na EURÓPSKY  SÚD  PRE  ĽUDSKÉ  PRÁVA (Rada Európy, Štrasburg, Francúzsko) v zmysle článku 34 Európskeho dohovoru o ľudských právach a článkov 45 a 47 Rokovacieho poriadku Súdu pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru, ktorého príslušná časť znie: „Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu.“ 
Naspäť >>>